การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

1911840
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
191
346
537
4155
89710

โครงสร้างคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกวดราคาที่สำคัญ และอนุมัติการจัดหาพัสดุ ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย การพัสดุ ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการ กฟผ.กำหนด ดังนี้

              (1.1 )  พิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติสำหรับวงเงินที่ไม่เกิน 700 ล้านบาท ที่นอกเหนือวงเงินอนุมัติของผู้ว่าการ แล้วรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

              (1.2 )  พิจารณากลั้่นกรองสำหรับวงเงินที่เกิน 700 ล้านบาท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณา

(2) กำหนดแนวทาง และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กฟผ.

(3) พิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับการเงิน นโยบายและแผนการลงทุน และงบประมาณประจำปีของ กฟผ. ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ.

(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กฟผ. แล้วรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

(5) พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ กฟผ. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เว้นแต่เป็นเรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเสนอโดยคณะกรรมการย่อยชุดอื่นที่คณะ กรรมการ กฟผ. แต่งตั้ง

(6) อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีวงเงินเกิน 4 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้งต่อราย แล้วรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

(7) พิจารณาวินิจฉัยหรือกลั่นกรองการอุทธรณ์เรื่องการยึดหลักประกันของการจัดหา พัสดุโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลักประกันวงเงิน ไม่เกิน 50 ล้านบาท แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

 

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter