การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

1911838
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
189
346
535
4153
89710

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

      คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ กฟผ. เป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล มีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ดังนี้

     1. นำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้ในการบริหารงานภายในองค์การอย่างเป็นธรรม
      2. พึงกำหนดจรรยาบรรณของ กฟผ. เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ และระเบียบของ กฟผ.
      3. การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ กฟผ. ให้พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
      4. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท และรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
      5. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยคำนึงถึง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน
      6. ส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
      7. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ กฟผ. ทั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
      8. คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีด้านจริยธรรม และคุณธรรม
      9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และผู้ว่าการออกจากกันอย่างชัดเจน
    10. มีระบบและกระบวนการสรรหา และหรือการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม
    11. จัดให้มีการประเมินผลตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กฟผ.
 
การสนองนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.
 
      เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ กฟผ. เป็นองค์การชั้นำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล มีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ 13/2559 เรื่อง การสนองนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. และออกประกาศไว้ ดังนี้
       ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุุ้มค่า โดยให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติและคำนึงถึง 4 ด้าน ดังนี้
      1. ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
       สนองนโยบายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชึุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจและเกื้อกูล
     2. ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
       ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียด้วยคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวดเร็ว เป็นธรรม และมีระบบการให้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ เพียงพอ และทันเหตุการณ์
     3. ด้านองค์การ
     มีนโยบาย โครงสร้าง กระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และมีจรรยาบรรณของ กฟผ.ส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมในองค์การ โดยมีผู้บริหารประพฤติตนเป็นต้นแบบ มีกระบวนการสรรหาบุคลากร และการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งที่เหมาะสมโปร่งใส เป็นธรรม มีระบบการกำกับดูแลป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธฺผล ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
     4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
      ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำนึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีม มีการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนเปลง และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และ เป็นธรรม
 
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์     ดู    
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กฟผ. 2560  38 KB searchicon
การสนองนโยบายการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. 2560  44 KB searchicon
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 2559  85 KB searchicon
การสนองนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 2559  93 KB searchicon
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 64 KB searchicon
การสนองนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 70 KB searchicon
นโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 35 KB searchicon
นโยบายผู้ว่าการ : 5 คุณสมบัติหลักของคน กฟผ. 865 KB searchicon
นโยบายผู้ว่าการ : ธรรมาภิบาล กฟผ. 318 KB searchicon

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter