การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

1911839
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
190
346
536
4154
89710

โครงสร้างคณะกรรมการ กฟผ.

โครงสร้างคณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วย คณะกรรมการ กฟผ. และอนุกรรมการ (กรรมการชุดย่อย) ดังนี้

 

หมายเหตุ : คณะกรรมการตามเส้นประ (.....) เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งเพื่อสนับสนุนภารกิจเฉพาะด้านให้แก่คณะกรรมการ กฟผ.

 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

        อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทของคณะกรรมการ กฟผ. มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 346 เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกัับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

(1) ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สิน

(2) กำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายของ กฟผ. และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

(3) ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม และแผนงานต่างๆ ของ กฟผ. พร้อมทั้งดูแลติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

(4) ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผล

(5) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ กฟผ. ในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน

(6) ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้าง และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการ กฟผ. ที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

(7) ดูแลด้านการบริหารงานบุคคล ในเรื่องตำแหน่งหน้าที่ และจำนวนของผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์

(8) ประเมินผลงานของผู้ว่าการ และทบทวนการวางแผนงานของ กฟผ. อย่างสม่ำเสมอ

 

(9) ไม่เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ

 

 

board_egat board_mgnt board_hr board_aud board_rk board_cg

 
 
 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter