หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 15 ธค. 2546

หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโปรดแจ้งกลับ "เฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม" มาที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ Email :orathip.t@egat.co.th

ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำเเหน่ง-หน่วยงาน สังกัด อาคาร ห้อง   ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขเดิม หมายเลขใหม่
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝปท.
นาง
นิภา อินทรักษา
ฝปท.
65900
64500
เลขานุการ
นาง
สุดา สงวนบุญญพงษ์
เลขา
65909
64509
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย
บุญชัย อุ่นขจรวงศ์
ช.ฝปท.
61401
64501
นักบัญชีระดับ 11
น.ส.
เสริมสุข เผ่าทองไทย
บช.11
65903
64503
นักบัญชีระดับ 10
น.ส.
พรรณมาศ แสงโอปอล์
บช.10
65990
64550
นักบัญชีระดับ 10
นาย
ยงยุทธ สมพูลสวัสดี
บช.10
65902
64551
นักบัญชีระดับ 10
นาง
นุช พรหมโยธิน
บช.10
65954
64552
หมายเลข FAX
65909
64509
ห้องประชุม
65906
64506
ห้องประชุม
65945
64505
กองประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศ
กปส-กผ.
นาง
มาลีพันธ์ รัฐสมบูรณ์
กปส-กผ.
65920
64510
ธุรการ
65929
64519
หมายเลข FAX
65959
64591
นักบัญชีระดับ 10
นาย
เกรียงไกร รักษาคำ
บช.10
65964
64518
นักบัญชีระดับ 9
นาย
สมศักดิ์ อวยจินดา
บช.9
65926
64516
 แผนกบริหารระบบสารสนเทศและข้อมูลเพื่อการบริหาร
 หบข-กผ.
นาง
ยุพดี กัณณีย์
 หบข-กผ.
65923
64513
65924
64514
 แผนกประมวลผลข้อมูลกลุ่มบริหารองค์การและกลุ่มพัฒนา
หปบพ-กผ.
นาง
สุไลรัตน์ โอสถานนท์
หปบพ-กผ.
65922
64512
65925
64515
65926
64516
65991
64553
 แผนกประมวลผลข้อมูลกลุ่มผลิตไฟฟ้าและกลุ่มระบบส่ง
หปผส-กผ.
นาง
นภัทร โพธิจันทร์
หปผส-กผ.
65921
64511
65927
64517
65952
64554
 กองบริหารระบบคอมพิวเตอร์
กบค-กผ.
นาย
วิศิษฏ์ จารุอนันตพงษ์
กบค-กผ.
61430
64520
ธุรการ
นาง
สุวรรณา อัศณีทิพย์กุล
61439
64529
นาง
กรรณี มกรานนท์
นค.10
61490
64556
โทรสาร
61464
64592
หมายเลข MODEM
0-2434-3864
0-2434-3864
 แผนกวางแผนและควบคุมระบบปฏิบัติการ
 หผค-กผ.
นาย
ไวทยา บุญญรัตน์
 หผค-กผ.
61431
64521
61481
64557
แผนกบริหารคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
หคม-กผ.
นาย
ประยุทธ พัฒนสมบูรณ์
หคม-กผ.
61432
64522
61437
64527
61438
64528
 แผนกบริหารคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง
หคก-กผ.
นาย
สมศักดิ์ กล่ำกลาย
หคก-กผ.
61433
64523
 แผนกบริหารข้อมูลคอมพิวเตอร์
 หขค-กผ.
นาง
ลัดดาวัลย์ เกษะประกร
นค. 9 ทนท
61435
64525
64136
64526
61459
64558
61484
64559
 แผนกแผนกฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
 หฝค-กผ.
นาย
สมภพ รัตนสมพงศ์พร
 หฝค-กผ.
61434
64524
 กองศูนย์อินเทอร์เน็ต
กศอ-กผ.
นาง
ศิริภา ชูจันทร์
กศอ-กผ.
61240
64530
ธุรการ
61249
64539
โทรสาร
61248
64593
ห้องประชุม
61288
64538
หมายเลข MODEM
0-2626-9900
0-2626-9900
หมายเลข MODEM
0-2626-9999
0-2626-9999
หมายเลข MODEM
0-2700-0105
0-2700-0105
หมายเลข MODEM
61233
61233
หมายเลข MODEM
61234
61234
แผนกวางแผนและออกแบบอินเทอร์เน็ต
 หผน-กผ.
นาง
ศิริภา ชูจันทร์
 หผน-กผ.
61241
64531
61261
64560
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาอินเทอร์เน็ต
 หปน-กผ.
นาย
ทรงศักดิ์ ทรงสวัสดิ์ชัย
 หปน-กผ.
61242
64532
61294
64561
61243
64533
61295
64535
61246
64536
แผนกพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
หพน-กผ.
นาย
อภิรักษ์ โชติกิตติพร
หพน-กผ.
61243
64533
61246
64536
แผนกบริการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
หบน-กผ.
นาย
วัยวุฒิ เสน่หา
หบน-กผ.
61244
64534
61247
64537
61262
64562
61272
64563
61273
64564
โครงการซอฟต์แวร์รวม
นาย
อรุณ เหมะชญาติ
หก-ซวร.
61480
64580
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการซอฟต์แวร์รวม
นาย
วิทยา ปรียธาดา
ช.หก-ซวร.
61427
64581
หน่วยบริการและแผนงาน
นาย
สุรเวท ธีรประสาธน์
นบผ-ซวร.
61495
64582
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบริการและแผนงาน
นาย
นิทัศน์ ศุภวงศ์
ช.นบผ-ซวร.
61497
64583
หมวดบริการคอมพิวเตอร์
นาย
ปรีดา พุฒยางกูร
มบต-ซวร.
61497
64583
หมวดแผนงานและธุรการ
นาย
ฐิติวัสส์ พลอยสุนทร
มผธ-ซวร.
61487
64584
หน่วยระบบงานคอมพิวเตอร์
นาย
มาโนช หทัยเศรษฐ์
นรต-ซวร.
61571
64585
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยระบบงานคอมพิวเตอร์
นาย
สมมาท รอดเชื้อ
ช.นรต-ซวร.
61425
64586
หมวดบริหารฐานข้อมูลรวม
นาง
เอกอร โทมัส
มบม-ซวร.
61496
64587
หมวดบรรณารักษ์
นาย
เมธีธัช เลิศวิศาลศักดิ์
มณร-ซวร.
61497
64583
หน่วยฝึกอบรมซอฟต์แวร์รวม
นาง
กรรณี มกรานนท์
นฝว-ซวร.
61490
64556
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมซอฟต์แวร์รวม
นาง
พจนา เดชะตุงคะ
ช.นฝว-ซวร.
61489
64588
หน่วยปฏิบัติการระบบบำรุงรักษา
นาง
วนิดา เจริญพงศ์
นปบ-ซวร.
61474
64589
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการระบบบำรุงรักษา
นาย
ปิยพงศ์ วรกี
ช.นปบ-ซวร.
61488
64571
หมวดบริหารฐานข้อมูลระบบบำรุงรักษา
น.ส.
พรรณี แซ่โค้ว
มฐบ-ซวร.
66962
64572
หมวดบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบำรุงรักษา
นาย
วิทยากร ชินโย
มบบ-ซวร.
61491
64573
หมวดบริหารระบบบำรุงรักษา
นาย
ธิติพล อินทรกำแหง
มหบ-ซวร.
61491
64573
หน่วยปฏิบัติการระบบพัสดุ
นาย
เทพ ประสิทธิ์
นปพ-ซวร.
61465
64574
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการระบบพัสดุ
นาย
พรศักดิ์ ศุภวิวรรธน์
ช.นปพ-ซวร.
61425
64586
หมวดบริหารระบบพัสดุ
นาย
วิศณุ อัศวิษณุ
มหพ-ซวร.
61476
64576
หมวดบริหารระบบพัสดุ
จ.อ
ไชโย คำหอม
มบพ-ซวร.
61551
64577
หมวดบริหารฐานข้อมูลระบบพัสดุ
น.ส
อุษณีย์ นุชนา
ช.มฐพ-ซวร.
61478
64578
61552
64579
61492
64570
61496
64587
หมวดบริหารระบบโครงการ
น.ส.
สำเนียง สุภิษะ
มหค-ซวร.
61476
64576
61496
64587
61494
64575
Modem
61493
64565
Modem
69875
69875
Modem
69876
69876
Modem
69877
69877
Modem
69878
69878
Modem
69879
69879

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 21 พ.ย.46