1
 
 
Home Contacts FAQs Downloads
 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
 ตู้เย็นเบอร์ 5    
 เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

บัลลาสต์
  -บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย
  -บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส T5
  พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5
  -พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ,ตั้งพื้น,
   ติดผนัง

  -พัดลมชนิดส่ายรอบตัว
  หลอดไฟ
  -หลอดผอม 36,18 วัตต์
  -หลอดตะเกียบเบอร์ 5
  -หลอดผอมเบอร์5
  หม้อหุงข้าวเบอร์ 5
  โคมไฟประสิทธิภาพสูง
        เบอร์ 5

  ข้าวกล้องเบอร์ 5
........... โครงการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า,  ฝ่ายปฏิบัิติการด้านการใช้ไฟฟ้า ...........
   
 
ข้อมูล ณ วัีนที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ข้อมูลเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ปี 2550 - 2555
ลำดับ
เครื่องหมาย
เกณฑ์
พลังงาน
รุ่น
MODEL
ขนาด
(บีทียูต่อชั่วโมง)

ประสิทธิภาพ
(บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)
เบอร
Fan Coil Unit
Condensing Unit
1
AIRTEMP
2008
HYA12 / WA12
WA12
HYA12
11,997.62
11.30
5
2
AIRTEMP
2008
HYA13 / WA13
WA13
HYA13
12,413.88
11.17
5
3
AIRTEMP
2008
HYA18 / WA18
WA18
HYA18
18,680.02
11.41
5
4
AIRTEMP
2008
HYA24 / WA24
WA24
HYA24
24,832.88
11.70
5
5
AIRTEMP
2008
LYP1000 / HYP30
LYP1000
HYP30
30,284.91
11.09
5
6
AIRTEMP
2008
LYP1100 / HYP33T-3
LYP1100
HYP33T-3
34,812.64
11.47
5
7
AIRTEMP
2008
LYP1400 / HYP40
LYP1400
HYP40
40,851.88
11.15
5
8
AIRTEMP
2008
LYP1400 / HYP40T-3
LYP1400
HYP40T-3
40,473.14
11.26
5
9
AIRTEMP
2008
LYP500 / HYP17
LYP500
HYP17
16,386.13
11.33
5
10
AIRTEMP
2008
LYQ1000 / HYQ32
LYQ1000
HYQ32
32,080.65
11.44
5
11
AIRTEMP
2008
LYQ1200 / HYQ36
LYQ1200
HYQ36
37,470.93
11.33
5
12
AIRTEMP
2008
LYQ1200 / HYQ36T-3
LYQ1200
HYQ36T-3
37,145.42
11.49
5
13
AIRTEMP
2008
LYQ1400 / HYQ40
LYQ1400
HYQ40
40,931.38
11.23
5
14
AIRTEMP
2008
LYQ1400 / HYQ40T-3
LYQ1400
HYQ40T-3
40,749.86
11.62
5
15
AIRTEMP
2008
LYQ400 / HYQ13
LYQ400
HYQ13
13,147.46
11.21
5
16
AIRTEMP
2008
LYQ600 / HYQ19
LYQ600
HYQ19
18,969.36
11.25
5
17
AIRTEMP
2008
LYQ800 / HYQ26
LYQ800
HYQ26
25,955.43
11.42
5
18
AIRTEMP
2008
WP300 / HYP10(W)
WP300
HYP10(W)
9,809.16
11.53
5
19
AIRTEMP
2008
WP400 / HYP12(W)
WP400
HYP12(W)
12,924.66
11.46
5
20
AIRTEMP
2008
WP500 / HYP16(W)
WP500
HYP16(W)
16,224.06
11.22
5
21
AIRTEMP
2008
WP600 / HYP19(W)
WP600
HYP19(W)
18,414.56
11.05
5
22
AIRTEMP
2008
WP800 / HYP24(W)
WP800
HYP24(W)
24,638.05
11.27
5
23
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM41BNVPE
VC41CSYPE
40,944.00
11.39
5
24
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM40BNVRE
VC40CSYRE-DCM
40,944.00
12.23
5
25
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU40MNVGE
VC40CSYGE-SU
40,944.00
11.44
5
26
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU41MNVPE
VC41CSYPE
40,191.31
11.52
5
27
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU40MNVPE
VC40CSYPE
39,671.32
11.53
5
28
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM36BNVPE
VC36CSYPE
38,171.75
11.33
5
29
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM36BNVPE
VC36CSVPE
37,925.74
11.24
5
30
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM36BNVRE
VC36CSVRE-DCM
37,548.38
11.48
5
31
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM36BNVRE
VC36CSYRE-DCM
37,530.29
11.81
5
32
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX36MNVGE
VC36CSVGE-WX
37,328.30
11.26
5
33
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX36MNVGE
VC36CSYGE-WX
37,063.19
11.37
5
34
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX36MNVPE
VC36CSVPE
36,992.56
11.45
5
35
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU36MNVPE
VC36CSYPE
36,818.89
11.48
5
36
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX36MNVPE
VC36CSYPE
36,765.32
11.65
5
37
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU36MNVGE
VC36CSVGE-SU
36,460.63
11.03
5
38
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU36MNVGE
VC36CSYGE-SU
36,228.27
11.49
5
39
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU36MNVPE
VC36CSVPE
36,054.60
11.06
5
40
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX36MNVZE
VC36CSYZE-WX
35,701.12
11.19
5
41
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU33MNVSE
VC33RSVSE-SU
33,997.85
11.66
5
42
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM33BNVPE
VC33CSVPE
33,832.03
11.19
5
43
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM33BNVRE
VC33RSVRE-DCM
33,583.29
11.26
5
44
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU33MNVRE
VC33RSVRE-SU
32,748.03
11.23
5
45
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU33MNVPE
VC33CSVPE
32,530.01
11.49
5
46
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM30BNVRE
VC30RSVRE-DCM
32,476.78
11.21
5
47
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU30MNVGE
VC30RSVGE-SU
31,983.06
11.01
5
48
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX33MNVPE
VC33CSVPE
31,633.68
11.74
5
49
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU30MNVRE
VC30RSVRE-SU
31,512.21
11.10
5
50
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX33MNVZE
VC33CSVZE-WX
30,456.19
11.15
5
51
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM26BNVQE
VC26RSVQE
27,471.04
11.42
5
52
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU26MNVRE
VC26RSVRE-SU
26,711.87
11.25
5
53
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU26MNVRE
PC26RSVRE-SU
26,711.87
11.25
5
54
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU26MNVPE
PC26RSVPE
26,542.29
11.06
5
55
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU26MNVQE
VC26RSVQE
26,465.86
11.04
5
56
AMENA
2011
Micro-Tech Series
SU26MNVSE
VC26CSVSE-SU
25,718.97
11.64
5
57
AMENA
2011
Micro-Tech Series
SU26MNVSE
PC26CSVSE-SU
25,718.97
11.64
5
58
AMENA
2011
Micro-Tech Series
WX26MNVRE
PC26CSVRE-WX
25,516.64
12.13
5
59
AMENA
2011
Micro-Tech Series
WY26MNVRE
PC26CSVRE-WY
25,516.64
12.13
5
60
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU26MNVZE
PC26CSVZE-SU
25,194.55
11.30
5
61
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WH26MNVZE
PC26RSVZE
24,649.99
11.17
5
62
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX26MNVPE
PC26RSVPE
24,287.64
11.08
5
63
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WY26MNVZE
PC26CSVZE-WY
24,184.60
11.29
5
64
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX26MNVZE
PC26CSVZE-WX
24,184.60
11.29
5
65
AMENA
2011
Micro-Tech Series
WJV24MNVRE
JMV24RSVRE-WJV
22,207.34
11.79
5
66
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU20MNVRE
VC20RSVRE-SU
20,195.63
11.38
5
67
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU20MNVRE
PC20RSVRE-SU
20,195.63
11.38
5
68
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM19BNVQE
PC19RSVQE
20,171.74
11.45
5
69
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WH19MNVZE
PC19RSVZE
19,906.97
11.58
5
70
AMENA
2011
Micro-Tech Series
SU20MNVSE
VC20RSVSE-SU
19,734.33
11.74
5
71
AMENA
2011
Micro-Tech Series
SU20MNVSE
PC20RSVSE-SU
19,734.33
11.74
5
72
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU20MNVQE
PC20RSVQE
19,586.59
11.23
5
73
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WY19MNVGE
PC19RSVGE-WY
18,814.45
11.91
5
74
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX19MNVGE
PC19RSVGE-WX
18,814.45
11.91
5
75
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WY19MNVQE
PC19RSVQE-A
18,740.75
11.09
5
76
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX19MNVQE
PC19RSVQE
18,653.40
11.10
5
77
AMENA
2011
Micro-Tech Series
SU18MNVSE
PC18RSVSE-SU
18,611.78
11.64
5
78
AMENA
2011
Micro-Tech Series
SU18MNVSE
VC18RSVSE-SU
18,611.78
11.64
5
79
AMENA
2011
Micro-Tech Series
WX19MNVRE
PC19RSVRE-WX
18,499.18
11.98
5
80
AMENA
2011
Micro-Tech Series
WY19MNVRE
PC19RSVRE-WY
18,499.18
11.98
5
81
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WY19MNVZE
PC19RSVZE-WY
18,121.13
11.37
5
82
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX19MNVZE
PC19RSVZE-WX
18,121.13
11.37
5
83
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WH18MNVZE
PC18RSVZE
18,072.00
11.80
5
84
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU18MNVRE
VC18RSVRE-SU
18,049.14
11.38
5
85
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU18MNVRE
PC18RSVRE-SU
18,049.14
11.38
5
86
AMENA
2011
Micro-Tech Series
WJV18MNVRE
JMV18RSVRE-WJV
17,769.70
12.02
5
87
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WY18MNVZE
PC18RSVZE
17,741.04
11.67
5
88
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX18MNVZE
PC18RSVZE
17,741.04
11.67
5
89
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WY16MNVZE
PC16RSVZE-WY
15,243.45
12.28
5
90
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX16MNVZE
PC16RSVZE-WX
15,243.45
12.28
5
91
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU14MNVQE
PC14RSVQE
13,965.32
11.44
5
92
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WY14MNVGE
PC14RSVGE-WY
13,877.63
11.72
5
93
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WX14MNVGE
PC14RSVGE-WX
13,877.63
11.72
5
94
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WE13MNVQE
MC13RSVQE
13,869.78
11.93
5
95
AMENA
2011
Micro-Tech Series
WX14MNVRE
PC14RSVRE-WX
13,742.17
11.86
5
96
AMENA
2011
Micro-Tech Series
WY14MNVRE
PC14RSVRE-WY
13,742.17
11.86
5
97
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU13MNVRE
VC13RSVRE-SU
13,593.07
11.47
5
98
AMENA
2008
Micro-Tech Series
SU13MNVRE
PC13RSVRE-SU
13,593.07
11.47
5
99
AMENA
2008
Micro-Tech Series
DCM13BNVQE
PC13RSVQE
13,528.58
11.17
5
100
AMENA
2008
Micro-Tech Series
WG13MNVZE
MC13RSVZE
13,494.80
11.31
5
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20
 
 
   
Copyright ©2005 www.egat.co.th การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดทำโดย : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า
โทร. 0-2436-8381-7 โทรสาร .0-2436-8388,0-2436-8397