1
 
 
Home Contacts FAQs Downloads
 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
 ตู้เย็นเบอร์ 5    
 เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

บัลลาสต์
  -บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย
  -บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส T5
  พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5
  -พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ,ตั้งพื้น,
   ติดผนัง

  -พัดลมชนิดส่ายรอบตัว
  หลอดไฟ
  -หลอดผอม 36,18 วัตต์
  -หลอดตะเกียบเบอร์ 5
  -หลอดผอมเบอร์5
  หม้อหุงข้าวเบอร์ 5
  โคมไฟประสิทธิภาพสูง
        เบอร์ 5

  ข้าวกล้องเบอร์ 5
........... โครงการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า,  ฝ่ายปฏิบัิติการด้านการใช้ไฟฟ้า ...........
   
 
ข้อมูล ณ วัีนที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ข้อมูลฉลากบัลลาสต์นิรภัย เบอร์ 5
ลำดับ
เครื่องหมายการค้า
รุ่น
กำลังไฟฟ้าสูญเสีย
(วัตต์)
สำหรับหลอดขนาด
(วัตต์)
เบอร์
1
DELIGHT
DL 36/40 LWL
5.69
36
5
2
DELIGHT
DL18/20LWL
5.78
18
5
3
GATA
18/20 LL
5.88
18
5
4
GATA
36/40 LL
5.83
36
5
5
L&E
LN18/20
5.66
18
5
6
L&E
LN36/40
5.73
36
5
7
PHILIPS
BTA 18 L04 LW
5.99
18
5
8
PHILIPS
BTA 36 L04 LW
6.00
36
5
9
RACER
LL 18-130
5.88
18
5
10
RACER
LL 36-130
5.99
36
5
11
VS
LN 18/20.151
5.89
18
5
12
VS
LN 18/20.585
5.99
18
5
13
VS
LN 36/40.155
5.84
36
5
14
VS
LN 36/40.586
5.95
36
5
 
 
   
Copyright ©2005 www.egat.co.th การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดทำโดย : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า
โทร. 0-2436-8381-7 โทรสาร .0-2436-8388,0-2436-8397