1
 
 
Home Contacts FAQs Downloads
 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
 ตู้เย็นเบอร์ 5    
 เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

บัลลาสต์
  -บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย
  -บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส T5
  พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5
  -พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ,ตั้งพื้น,
   ติดผนัง

  -พัดลมชนิดส่ายรอบตัว
  หลอดไฟ
  -หลอดผอม 36,18 วัตต์
  -หลอดตะเกียบเบอร์ 5
  -หลอดผอมเบอร์5
  หม้อหุงข้าวเบอร์ 5
  โคมไฟประสิทธิภาพสูง
        เบอร์ 5

  ข้าวกล้องเบอร์ 5
........... โครงการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า,  ฝ่ายปฏิบัิติการด้านการใช้ไฟฟ้า ...........
   
 
ข้อมูล ณ วัีนที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5
ลำดับ
เครื่องหมายการค้า
รุ่น
เกณฑ์พลังงาน
ชนิด
ขนาด
(นิ้ว)
ประสิทธิภาพ
(ลบ.ม./นาที/วัตต์)
เบอร
1
ACCORD
AC-16 SL
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.34
5
2
ACCORD
AC-40WAI
2011
ติดผนัง
16
1.32
5
3
ACCORD
EURO-A
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.40
5
4
ACCORD
POWER'10
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.31
5
5
ACCORD
STORM-16
2011
ตั้งพื้น
16
1.31
5
6
ACCORD
TORNADO
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.38
5
7
APOLRO
PTP-16M-1
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.50
5
8
FAMILY
FM-S16B
2011
ตั้งพื้น
16
1.34
5
9
FAMILY
FM-S16C
2011
ตั้งพื้น
16
1.34
5
10
FAMILY
FM-T16A
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.34
5
11
GALAXY
TF-65
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.85
5
12
GEO
GEO 16
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.35
5
13
GEO
TG 161
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.30
5
14
HANABISHI
HFA-316D
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.36
5
15
HANABISHI
HFA-316F
2011
ตั้งพื้น
16
1.38
5
16
HANABISHI
HFA-812D
2011
ตั้งโต๊ะ
12
1.11
5
17
HANABISHI
HFA-816F
2011
ตั้งพื้น
16
1.39
5
18
HANABISHI
HFA-816S
2011
ตั้งพื้น
16
1.30
5
19
HATARI
HA-T16M1
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.36
5
20
HATARI
HA-W16M2
2011
ติดผนัง
16
1.30
5
21
HATARI
HB - T16M2
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.30
5
22
HATARI
HB-S16M4
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.30
5
23
HATARI
HC-S16D3
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.36
5
24
HATARI
HC-S16M5
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.32
5
25
HATARI
HD-P16M3
2011
ตั้งพื้น
16
1.34
5
26
HITACHI
WF-64W
2011
ติดผนัง
12
1.11
5
27
HITACHI
WF-84WT
2011
ติดผนัง
16
1.41
5
28
HOWELL
TF-12
2011
ตั้งโต๊ะ
12
1.19
5
29
HOWELL
TF-16
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.38
5
30
IMARFLEX
IE-120A
2011
ตั้งโต๊ะ
12
1.15
5
31
IMARFLEX
IE-180A
2011
ติดผนัง
16
1.36
5
32
IMARFLEX
IE-182A
2011
ตั้งพื้น
16
1.34
5
33
IMARFLEX
IF-666A
2011
ตั้งพื้น
16
1.33
5
34
IMARFLEX
IF-777A
2011
ตั้งพื้น
16
1.38
5
35
IMARFLEX
IF-945
2011
ตั้งพื้น
16
1.30
5
36
IMARFLEX
IF-952
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.37
5
37
IMARFLEX
IF-959
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.50
5
38
IMARFLEX
IF-999A
2011
ตั้งพื้น
16
1.42
5
39
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL16
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.32
5
40
JTL
JT-16LG
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.71
5
41
JTL
JT-16M
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.37
5
42
KAWA
JUMBO
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.32
5
43
KAWA
KW-16JS-S
2011
ตั้งพื้น
16
1.33
5
44
MD
F-161
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.35
5
45
MD
F-162
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.49
5
46
MIRA
M - 1211N
2011
ตั้งโต๊ะ
12
1.13
5
47
MIRA
M-161N
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.35
5
48
MIRA
M-1621
2011
ตั้งพื้น
16
1.47
5
49
MIRA
M-162TSN
2011
ตั้งพื้น
16
1.32
5
50
MIRA
M-1631
2011
ติดผนัง
16
1.37
5
51
MIRA
M-1632
2011
ติดผนัง
16
1.38
5
52
MIRA
M-163N
2011
ติดผนัง
16
1.32
5
53
MIRA
M-167
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.31
5
54
MIRA
M-1691
2011
ตั้งพื้น
16
1.39
5
55
MIRA
M-1692
2011
ตั้งพื้น
16
1.53
5
56
MIRA
M-169N
2011
ตั้งพื้น
16
1.33
5
57
MIRA
M-172
2011
ตั้งพื้น
16
1.35
5
58
MISUHITECH
PTP-16M-3
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.50
5
59
MISUSHITA
FAN-16SL
2011
ตั้งพื้น
16
1.31
5
60
MITSUBISHI ELECTRIC
D12-GP
2011
ตั้งโต๊ะ
12
1.15
5
61
MITSUBISHI ELECTRIC
D12-GQ
2011
ตั้งโต๊ะ
12
1.23
5
62
MITSUBISHI ELECTRIC
D16-GP
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.34
5
63
MITSUBISHI ELECTRIC
D16-GQ
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.56
5
64
MITSUBISHI ELECTRIC
LV16-GP
2011
ตั้งพื้น
16
1.34
5
65
MITSUBISHI ELECTRIC
LV16-GQ
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.56
5
66
MITSUBISHI ELECTRIC
LV16-RP
2011
ตั้งพื้น
16
1.30
5
67
MITSUBISHI ELECTRIC
LV16-RQ
2011
ตั้งพื้น
16
1.32
5
68
MITSUBISHI ELECTRIC
R16-GP
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.34
5
69
MITSUBISHI ELECTRIC
R16-GQ
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.56
5
70
MITSUBISHI ELECTRIC
W16-GQ
2011
ตั้งผนัง
16
1.37
5
71
MITSUMARU
AP-SF2168SP
2011
ตั้งพื้น
16
1.39
5
72
MITSUMARU
AP-SF2170SP
2011
ตั้งพื้น
16
1.30
5
73
MITSUMARU
AP-TF1129
2011
ตั้งโต๊ะ
12
1.17
5
74
MITSUMARU
AP-TF1169
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.57
5
75
MITSUMARU
AP-TF1169D
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.37
5
76
MITSUMARU
AP-TF16
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.33
5
77
MITSUSHITA
FAN-016T
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.31
5
78
MITSUSHITA
FAN-16SL
2011
ตั้งพื้น
16
1.31
5
79
NANO
FB16
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.31
5
80
NATASHI
PTP-16M-2
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.50
5
81
OGAWA
OA-1224 A
2011
ตั้งโต๊ะ
12
1.13
5
82
OGAWA
OA-1665
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.31
5
83
OGAWA
OA-2635
2011
ตั้งพื้น
16
1.31
5
84
OGAWA
OA-2696
2011
ตั้งพื้น
16
1.35
5
85
OGAWA
OA-3626A
201
ตั้งพื้น
16
1.49
5
86
PANASONIC
F-BB16B
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.33
5
87
PANASONIC
F-BL16A
2011
ตั้งพื้น
16
1.32
5
88
PANASONIC
F-BR16A
2011
ติดผนัง
16
1.44
5
89
PANASONIC
F-BS16B
2011
ตั้งพื้น
16
1.33
5
90
PANASONIC
F-BU16C
2011
ติดผนัง
16
1.35
5
91
PANASONIC
F-BU16T1
2011
ติดผนัง
16
1.35
5
92
PANASONIC
F-BW16A
2011
ตั้งพื้น
16
1.32
5
93
PROTECH
TF-65
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.85
5
94
SHARK
MC-162
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.34
5
95
SHARK
TL-16
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.47
5
96
SHARP
PJ-SL161
2011
ตั้งพื้น
16
1.32
5
97
SHARP
PJ-ST161
2011
ตั้งพื้น
16
1.31
5
98
SHARP
PJ-TA161
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.32
5
99
SINGER
JET
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.32
5
100
SOKEN
FB16
2011
ตั้งโต๊ะ
16
1.31
5
1| 2
 
 
   
Copyright ©2005 www.egat.co.th การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดทำโดย : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า
โทร. 0-2436-8381-7 โทรสาร .0-2436-8388,0-2436-8397