1
 
 
Home Contacts FAQs Downloads
 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
 ตู้เย็นเบอร์ 5    
 เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

บัลลาสต์
  -บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย
  -บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส T5
  พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5
  -พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ,ตั้งพื้น,
   ติดผนัง

  -พัดลมชนิดส่ายรอบตัว
  หลอดไฟ
  -หลอดผอม 36,18 วัตต์
  -หลอดตะเกียบเบอร์ 5
  -หลอดผอมเบอร์ 5
  หม้อหุงข้าวเบอร์ 5
  โคมไฟประสิทธิภาพสูง
        เบอร์ 5

  ข้าวกล้องเบอร์ 5
........... โครงการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า,  ฝ่ายปฏิบัิติการด้านการใช้ไฟฟ้า ...........
   
 
ข้อมูล ณ วัีนที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ข้อมูลฉลากโคมไฟ เบอร์ 5 ปี 2550 -2555
ลำดับ
เครื่องหมายการค้า
รุ่น
ประสิทธิภาพของโคมไฟฟ้า
(ร้อยละ)
ค่าไฟฟ้า
(บาท/ตร.ม./100ลักซ์/ปี)
เบอร์
1
ALUMAR
ALVSTN236R/G13/M95/6
80.1
18.73
5
2
METROLITE
MAL 362/BF/M9L/M9R/60
81.4
12.84
5
3
METROLITE
MAL 362/DBP/M9L/M9R/60
84.1
11.90
5
4
METROLITE
MAL 362/MBF/M9L/M9R/60
87.4
11.44
5
5
METROLITE
MAP 361/BF/M9L/M9R/30
84.8
11.80
5
6
METROLITE
MAP 362/BF/M9L/M9R/60
82.6
11.89
5
7
MODULAR
DR14130/10
86.9
11.52
5
8
MODULAR
SR14130/10
86.9
11.82
5
9
MODULAR
SR24260/10
85.8
11.88
5
10
SECO
T&F2 136 CBR
80.0
16.17
5
11
SECO
T&F2 236 CBR
84.6
15.41
5
12
X-TRABRITE
XBTL-114MGN
80.4
12.62
5
13
X-TRABRITE
XBTLA224MI
82.5
19.13
5
14
LUSO
LMPM5/R-140
80.0
12.83
5
15
LUSO
LMPM5/R-240
81.3
12.41
5
 
 
   
Copyright ©2005 www.egat.co.th การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดทำโดย : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า
โทร. 0-2436-8381-7 โทรสาร .0-2436-8388,0-2436-8397